Skip to main content

Co to jest analiza przemysłu gospodarczego?

Analiza przemysłu gospodarczego kwantyfikuje i analizuje wyniki ekonomiczne i działalność w sektorze branżowym.Tego rodzaju analiza może być przeprowadzana przez podmioty rządowe, firmy starające się zrozumieć krajobraz konkurencyjny, w którym działają, lub do celów akademickich.Motywacje polityczne lub obawy środowiskowe mogą również wywołać analizę przemysłu gospodarczego.Tego rodzaju badania mogą być również wykorzystane do określenia pełnego wpływu działalności przemysłowej na określonym obszarze geograficznym.

Zarówno przedsiębiorstwa komercyjne, jak i agencje rządowe są często zainteresowane dokładnym pomiarem działalności gospodarczej w określonym sektorze.Na arenie komercyjnej indywidualne firmy, stowarzyszenia biznesowe lub organizacje prywatne, które opowiadają się za solidnym klimatem biznesowym, mogą przeprowadzić analizę branży gospodarczej.Można to zrobić w celu zwiększenia dobrobytu w regionie lub kraju.Osoby posiadające interesy handlowe w określonym sektorze branżowym często starają się analizować różne wskaźniki, które wpływają na rynek.

Naukowcy mogą angażować się w analizę przemysłu gospodarczego, aby przeprowadzić ocenę naukową, w jaki sposób sektor przemysłu może wpływać na społeczeństwo lub jak może towpływać na dynamikę rynku.Badania można następnie wykorzystać w celu poprawy naszego zrozumienia działania rynków.Takie ustalenia są czasami wykorzystywane przez rządowych badaczy lub agencje w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.Na przykład analiza przemysłu gospodarczego przeprowadzona przez urzędników państwowych może sprawdzić, w jaki sposób ogólna podaż rynkowa ziem rzadkich może wpłynąć na technologię uznaną za kluczowe dla utrzymania zdolności obronnych narodów.

Motywacje polityczne czasami wchodzą w analizę branży gospodarczej.Raporty, które wskazują na brak lub nadmiar siły roboczej lub surowców w określonym sektorze branżowym, mogą skutkować działaniami politycznymi, które na przykład powodują zachęty podatkowe do zmiany nierównowagi.Obawy środowiskowe są czasami przedmiotem analizy przemysłu gospodarczego.Zwolennicy mogą również próbować zmierzyć wpływ na środowisko określonej branży, takich jak wydobycie węgla.

Firmy w danym sektorze mogą szukać przewagi konkurencyjnej, badając i rozumiejąc środowiska makro, w których działają.Możliwości predykcyjne w sektorze branżowym są często wysoko cenione jako ważna inteligencja biznesowa.Analiza przemysłu gospodarczego przeprowadzona w tym celu może koncentrować się na wskaźnikach i operacjach biznesowych określonych konkurentów w tym sektorze branżowym.Firmy prowadzące konkurencyjną analizę branżową często próbują określić zdolności produkcyjne sektorów, liczbę obecnych dostawców i konkurencję o surowce powszechnie stosowane w tej niszach przemysłowych.