Skip to main content

Luật sư thu nợ là gì?

Một luật sư thu nợ là một luật sư chuyên về các vấn đề liên quan đến các tài khoản chưa trả.Họ thường được sử dụng bởi các chủ nợ lớn, chẳng hạn như các công ty thẻ tín dụng, để thu các khoản nợ không được trả từ khách hàng, nhưng cũng có thể được sử dụng bởi các con nợ.Một số cá nhân chọn sử dụng luật sư thu nợ khi họ thấy mình trong các tình huống tài chính khó khăn, chẳng hạn như khi họ đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản hoặc khi họ bị kiện..Các luật sư thường có thể cho biết liệu có lợi nhuận cao hơn khi theo đuổi vụ kiện hay sử dụng tư vấn tín dụng để giảm bớt lo lắng của cả hai bên hay không.Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể ủng hộ việc xả nợ hoặc kế hoạch thanh toán được cơ cấu lại. Một luật sư thu nợ khác với một đại lý tại một cơ quan thu tiền theo một số cách chính.Quan trọng nhất, các cơ quan thu thập chỉ hoạt động thay mặt cho các chủ nợ.Điều này có nghĩa là con nợ không thể sử dụng một cơ quan thu thập để giúp họ khẳng định các quyền hợp pháp của họ.Nhiều cơ quan thu thập là các chi nhánh tài chính nội bộ của các tập đoàn lớn, chẳng hạn như các công ty thẻ tín dụng. Thông thường, một cơ quan thu thập đại diện cho giai đoạn đầu tiên trong chu kỳ thu nợ.Một khi quá trình thu nợ đã vượt qua chuyên môn của cơ quan thu thập, nó được trao cho một luật sư thu nợ được đào tạo đặc biệt để theo đuổi hành động pháp lý.Tuy nhiên, một số công ty chọn sử dụng luật sư khi bắt đầu quy trình thu nợ để làm cho mối quan tâm có vẻ nghiêm trọng hơn. Khi các chủ nợ sử dụng luật sư thu nợ, họ thường làm như là phương sách cuối cùng.Các tập đoàn lớn sử dụng luật sư nợ để khẳng định quyền của chủ nợ để thu tài sản khi khoản nợ trở nên không thể quản lý được.Luật sư thu nợ, khi trong dịch vụ của chủ nợ, có thể sử dụng thuật ngữ pháp lý thường không quen thuộc với các công dân bình thường để thu nợ.Trong các trường hợp cực đoan, họ thậm chí có thể kiến nghị tòa án trang trí tiền lương hoặc bán tài sản chất lỏng có giá trị.Con nợ sử dụng luật sư nợ thường làm như vậy khi họ bị kiện bởi các chủ nợ lớn.Nếu số tiền của khoản nợ là lớn, hầu hết các hệ thống pháp lý đều yêu cầu một cá nhân sử dụng luật sư để xuất hiện trước một thẩm phán phá sản.Trong những trường hợp này, luật sư thu nợ đại diện cho khách hàng của họ bằng cách sử dụng kiến thức chuyên môn của họ về các khoản nợ và tài sản.