Skip to main content

Làm cách nào để phân tích lợi nhuận?

Thực hiện phân tích lợi nhuận đòi hỏi phải phân tách các loại chi phí, tính tỷ lệ đóng góp và xác định điểm hòa vốn.Việc tách cố định với chi phí biến đổi giúp các doanh nghiệp đánh giá chi phí nào vẫn giữ nguyên hoặc dao động khi có những thay đổi trong sản xuất.Biên độ đóng góp được sử dụng trong phân tích lợi nhuận để tìm hiểu mức độ lợi nhuận được tạo ra trên mỗi sản phẩm mà không xem xét chi phí cố định.Biết điểm hòa vốn của nó có thể giúp một doanh nghiệp hiểu khi doanh thu của nó vượt quá chi phí.Biên độ đóng góp và điểm hòa vốn sau đó có thể được sử dụng như một điểm chuẩn cho các công ty khác. Tiến hành phân tích lợi nhuận bắt đầu bằng việc tách chi phí cố định của doanh nghiệp với chi phí thay đổi.Chi phí cố định không thay đổi khi mức sản xuất như chi phí, tiền lương quản lý và lao động gián tiếp dao động.Chi phí biến đổi là những người tăng khi doanh số hoặc sản xuất tăng.Ví dụ về chi phí thay đổi bao gồm nguyên liệu thô, lao động trực tiếp và kho lưu trữ.Những con số này sẽ là cần thiết để tiến hành phân tích lợi nhuận khi sử dụng biên đóng góp, các công thức hòa vốn. Lợi nhuận đóng góp có thể được thực hiện để tính lợi nhuận trong khi loại trừ chi phí cố định cho mỗi sản phẩm.Biên độ đóng góp được tính bằng cách lấy tổng số doanh số trong một khoảng thời gian được xác định trước và sau đó trừ chi phí biến đổi của nó trong cùng một khoảng thời gian.Nếu có nhiều sản phẩm, thì điều này nên được thực hiện cho từng sản phẩm riêng biệt.So sánh tỷ lệ đóng góp của từng sản phẩm có thể hữu ích trong việc xem sản phẩm nào đóng góp nhiều hơn cho mỗi lần bán cho thu nhập hoạt động ròng của công ty.Điểm hòa vốn được tính bằng cách chia tỷ lệ đóng góp cho giá bán trên mỗi đơn vị để đưa ra tỷ lệ ký quỹ đóng góp.Tiếp theo, tổng chi phí cố định được chia cho tỷ lệ ký quỹ đóng góp để có được điểm hòa vốn.Ví dụ: nếu tỷ lệ đóng góp là $ 10 đô la Hoa Kỳ (USD), giá bán trên mỗi đơn vị là $ 25 USD và tổng chi phí cố định là 50.000 USD, thì điểm hòa vốn sẽ là 125.000 mặt hàng.Doanh nghiệp trong ví dụ này sẽ phải bán ít nhất 125.001 mặt hàng để thấy lợi nhuận. Thu thập kết quả của tỷ lệ đóng góp và điểm hòa vốn để phân tích là bước cuối cùng của phân tích lợi nhuận.Kết quả có thể được so sánh với các sản phẩm khác, cũng như với kết quả của đối thủ cạnh tranh, để xem doanh nghiệp có sử dụng hiệu quả chi phí biến đổi và cố định của mình hay không.Doanh nghiệp có thể xác định xem một số chi phí nhất định có thể được giảm bằng cách xem xét danh sách các chi phí biến đổi và cố định của mình hay không, sau đó tính toán lại tỷ lệ đóng góp của nó và các điểm hòa vốn để xem các thay đổi có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nó như thế nào.Các công ty nên cẩn thận về việc giảm chi phí, đặc biệt là khi giảm chi phí không ảnh hưởng đáng kể đến điểm hòa vốn nhưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.