Skip to main content

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP?

Một sản phẩm trong nước tăng trưởng quốc gia (GDP) đại diện cho các giá trị thị trường kinh tế cho hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất.Tăng trưởng GDP xảy ra khi một quốc gia cho phép khu vực tư nhân hoạt động theo cách hầu hết không được kiểm soát.Các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP bao gồm các nguồn lực kinh tế có sẵn rộng rãi với giá rẻ, lao động cao và sản lượng tiền lương, và sự tự tin của người tiêu dùng và kinh doanh mạnh mẽ.Trong nhiều trường hợp, tất cả các yếu tố này xảy ra khác nhau ở mỗi quốc gia;Những lần khác, các yếu tố khác nhau có thể đóng một vai trò.Do đó, tăng trưởng không phải là điều mà mọi quốc gia đều trải nghiệm cùng một lúc hoặc thông qua các yếu tố tương tự. Tự do và khả năng thu thập và bảo vệ tài sản tư nhân là một trong những nền tảng quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.Hai yếu tố này phải có mặt khi họ khuyến khích từng công dân tiếp cận với bầu trời và thực hiện mọi nỗ lực để tăng sinh kế cá nhân của riêng họ.Thông qua hai yếu tố này, một công ty tự nhiên trải qua sự tăng trưởng GDP khi lợi ích cá nhân của mỗi cá nhân tiếp quản.Tùy thuộc vào một chính phủ quốc gia để đảm bảo các nguồn lực có sẵn và bảo vệ tài sản tư nhân.Nếu không có sự bảo vệ dồi dào, một quốc gia không thể đảm bảo sự thành công kinh tế của dân số. Tài nguyên kinh tế là các mặt hàng vật lý mà các cá nhân và doanh nghiệp cần để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.Những mặt hàng này phải có sẵn trong nước hoặc thông qua thương mại.Một điểm giá rẻ và cho phép tối đa hóa các nguồn lực thường là cần thiết để trải nghiệm tăng trưởng GDP vững chắc.Cạnh tranh để có được các tài nguyên này cũng có thể giúp đảm bảo tăng trưởng GDP.Khi các công ty tìm cách có được nhiều nguồn lực hơn những người khác, tăng trưởng xảy ra do nguồn cung cao hơn trên thị trường. Tiền lương cao và sản lượng năng suất cũng cần thiết cho một quốc gia trải nghiệm tăng trưởng GDP.Mức lương cao cho thấy một công ty có thể đảm bảo đủ lợi nhuận để trả cho nhân viên tốt cho lao động của họ.Những tiền lương này sau đó tham gia vào thị trường khi các cá nhân mua nhiều hàng hóa hơn, thúc đẩy nhu cầu và tăng cung.Tiền lương ảnh hưởng đến năng suất khi các công ty tìm kiếm các phương pháp cho phép sản xuất rẻ tiền để tăng sản lượng cung.Kết quả là hàng hóa rẻ tiền mà nhân viên có thể giúp sản xuất với số lượng lớn. Sự tự tin của người tiêu dùng và kinh doanh thể hiện niềm tin này trong nền kinh tế hiện tại.Ở hầu hết các nền kinh tế thị trường tự do, người tiêu dùng có thể chiếm một phần lớn tăng trưởng GDP.Niềm tin của người tiêu dùng cao cho thấy những người mua sẵn sàng chi tiền cho các hàng hóa kinh tế khác nhau.Điều tương tự cũng xảy ra với niềm tin kinh doanh.Các doanh nghiệp tự tin tìm cách tăng sản lượng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao hơn đối với hàng hóa và dịch vụ.