Skip to main content

Jakie są różne rodzaje zasad zarządzania personelem?

Zasady zarządzania personelem ustanawiają oczekiwany standard profesjonalizmu i postępowania dla pracowników.Wytyczne te pomagają w zarządzaniu i osobom pracującym w zasobach ludzkich (HR) w utrzymaniu praktyk zatrudniania, które są uczciwe i spójne.Dostarczają również kryteriów dotyczących tego, jak firma rozwiązuje kontrowersyjne problemy, takie jak nadużywanie narkotyków.Wdrażanie zasad zarządzania personelem zapewnia, że pracownicy są świadomi tego, co kwalifikuje się jako właściwe zachowanie i zmniejsza odpowiedzialność firmy w zakresie molestowania seksualnego lub dyskryminacji.Wreszcie polityki zarządzania personelem chronią prywatność pracowników i tajemnice handlowe pracodawców poprzez wprowadzenie umów poufności. Większość krajów ma przepisy zakazujące dyskryminacji wnioskodawców lub pracowników w oparciu o ich rasę, wyznanie, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, niepełnosprawnośćlub religia.Naruszenie tych przepisów może spowodować pozwę lub grzywnę przez rząd firmy.Zasady zarządzania personelem, które wyraźnie zabraniają uprzedzeń i ustanawiają kwalifikacje oparte na zasługach do zatrudniania lub promowania pracowników, mogą kierować decyzjami kierownika personelu i przynieść zróżnicowaną siłę roboczą.

Przepisy dotyczące narkotyków różnią się w zależności od regionu lub kraju, jednak używanie narkotyków lub sprzedaż może niesprzyjają bezpieczeństwu lub wydajności w miejscu pracy.Ważne jest, aby firma miała zasady zarządzania personelem, które określają, co stanowi zażywanie narkotyków lub nadużycie.Niektóre firmy mogą starać się losowo lub opierać się na prawdopodobnej przyczynie.Testy takie mogą zostać uznane za nielegalne, jeśli polityki zarządzania personelem nie powiadomią wyraźnie pracowników o tej możliwości.

Nęczenie lub zastraszanie w miejscu pracy może stworzyć wrogie środowisko pracy, które obniża morale i wydajność pracowników.Pracodawcy, którzy nie mają polityk zarządzania personelem zakazujący takie zachowania, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w sądzie w procesie nękania w miejscu pracy.Wynika to z faktu, że zarządzanie przedsiębiorstwem ma obowiązek utrzymania bezpiecznego środowiska pracy, które sprzyja wydajności i dobrobycie pracowników.Zasady zarządzania personelem związane z nękaniem lub brakiem szacunku dla innych pracowników powinny zawierać wyraźne przykłady tego, co stanowi niedopuszczalne zachowanie i zapewnić pracownikom, którzy uważają, że są zastraszani odpowiednimi dyrektywami dotyczącymi złożenia skargi HR.siebie nawzajem z informacjami poufnymi lub poufnymi.Pracownicy mogą mieć schorzenia lub problemy osobiste, które muszą ujawnić firmie, dla której pracują, aby zapewnić własne bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych.Firma pozbawiona zasad zarządzania personelem, które gwarantują poufność takich informacji, może zniechęcić pracowników do udostępniania.Może to wywołać odpowiedzialność lub negatywnie wpłynąć na wyniki pracowników.I odwrotnie, firma może wymagać dzielenia się tajemnicami z pracownikami, które są integralną częścią sukcesu firmy lub przewagi konkurencyjnej w stosunku do konkurentów.Zasady zarządzania personelem, które ustanawiają umowy o poufności dla wszystkich pracowników, przedstawiają takie sekrety, aby ujawnić konkurentom.