Skip to main content

Vilka är de olika typerna av Water Resources Engineer Jobs?

Flera grenar av civilingenjör inkluderar aktiviteter som skulle falla under beskrivningen av vattenresursingenjörsjobb.Det finns positioner inom områdena jordbruksteknik, hydraulteknik, kommunsteknik och miljöteknik.Projekt som vattenkraftverk, bevattningssystem, avloppsvattenhanteringssystem och utbudet av dricksvatten kräver vattenresursingenjörer för att utvärdera situationer, planera lösningar och övervaka implementering av planer.Arbetsgivare som tillhandahåller Water Resource Engineer Jobb inkluderar lokala, regionala eller nationella regeringar;grenar av militär;privata företag;och till och med enskilda medborgare.

I jordbruksteknik kan en vattenresursingenjör planera bevattningsprojekt, undersöka vilka områden som kommer att påverkas av avrinning från en gård som kan innehålla bekämpningsmedel eller gödselmedel och analysera risken för att en potentiell jordbruksmark kommer att översvämma.Vattenresursingenjörsjobb inom hydraulisk teknik inkluderar hjälp i utformningen av nya broar för att minimera blockeringen av vatten under en översvämningssteghändelse, bestämma den optimala utformningen av kulverter i olika miljöer, utforma projekt för att skydda strömmarna från erosion och designa dräneringsystem för att förhindra översvämningar av vägbanor och broar.Planering av avloppssystem, vattenbehandlingsanläggningar, färskvattenförsörjning och bedömning av platsen för deponiplatser med avseende på säkerheten för vattenförsörjningen och stormavloppet är vattenresursprojekt som faller under kommunal teknik.Vissa områden inom miljöteknik för att vattenresursbilar skulle inkludera överlappning med områden inom jordbruks- och kommunsteknik: avloppsvattenteknik, undersöka avrinning från gårdar och analysera risken som deponierna utgör för vattenförsörjningen.Tyngdpunkten i miljöteknik är emellertid på effekterna att förorening, föroreningar och avledning av vatten har på ekosystemets hälsa.

Utbildning och utbildning som krävs för vattenresursingenjörsjobb inkluderar fyraåriga grader som ger en stark grundi matematik och fysiska vetenskaper inklusive fysik, kemi, geologi och biologi förutom kurser inom teknik.Hydrologi, studien av vatten när det beter sig naturligt i vattencykeln;hydraulik, studien av fysiken för rörelse av vätskor;och hydrokemi, de kemiska interaktionerna mellan vatten, är alla viktiga studieområden inom vattenresursingenjörens major.Detta arbetsområde är innovativt och tekniskt drivet, och det kräver pågående professionell utveckling genom workshops och utbildningskurser.Dessa träningspass kan täcka hur man använder nya datorprogram, nya studiestrategier och nya analysriktlinjer.Källor till den senaste informationen om Water Resources Engineer Jobb inkluderar högskolor, universitet och branschorganisationer.