Skip to main content

Làm cách nào để chọn khung phát triển cộng đồng tốt nhất?

Chọn khung phát triển cộng đồng tốt nhất bằng cách trước tiên xác định một mục tiêu mạnh mẽ.Nghiên cứu các chương trình phát triển cộng đồng khác và giao tiếp với những người khác trong cộng đồng của bạn cũng hữu ích.Ngoài ra, hãy xem xét cách một khung phát triển cộng đồng cuối cùng sẽ được đánh giá và khám phá bằng cách sử dụng các kết quả mà bạn hy vọng sẽ đạt được như một hướng dẫn để giúp xây dựng một khung phù hợp.Phát triển kinh tế hoặc phát triển đô thị và các mục tiêu lập kế hoạch cộng đồng chung khác.Tuy nhiên, để chọn khung tốt nhất, cần phải bắt đầu bằng cách chọn một mục tiêu.Nếu có nhiều mục tiêu được xác định, một khung rộng có thể giúp hoàn thành từng mục tiêu.Khi chọn khung phát triển cộng đồng, nghiên cứu lịch sử của các cộng đồng khác đại diện cho các mục tiêu tương tự hoặc tương tự có thể giúp bạn chọn một khung sẽ giúp đạt được các mục tiêu của bạn.Cuộc họp với các cá nhân trực tiếp liên quan đến việc tạo ra một chính sách và kế hoạch cộng đồng khác có thể hữu ích.Các trung tâm dân sự địa phương, hoa hồng lập kế hoạch, tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng và thư viện công cộng là điểm khởi đầu tốt để khám phá khung phát triển cộng đồng được sử dụng để xây dựng một số cộng đồng nhất định.Ở một số nơi, rất nhiều thông tin cũng có thể truy cập được thông qua các tài nguyên trực tuyến.

mời những người khác chia sẻ trong quá trình chọn khung phát triển cộng đồng.Cụ thể, những người sẽ cần thiết cho thành công của cộng đồng nên được khuyến khích cung cấp đầu vào về cách tạo mục tiêu mục tiêu.Ví dụ về các thành viên cộng đồng và công nhân mà bạn có thể muốn tìm kiếm đầu vào từ bao gồm cha mẹ, công dân cao tuổi, nhân viên thực thi pháp luật, giáo viên, chủ doanh nghiệp và tình nguyện viên cộng đồng.Ngoài đầu vào, những lời chỉ trích mang tính xây dựng nên được khuyến khích để loại bỏ các yếu tố của một khung có thể chứng minh là phản tác dụng với mục tiêu chung của bạn. Xem xét các phương pháp khác nhau của một ngày.Chẳng hạn, nếu phát triển một khuôn khổ sẽ tập trung vào các vấn đề xã hội, chẳng hạn như giảm bạo lực tuổi teen và tăng cường hợp tác công dân với cơ quan thực thi pháp luật, nó có thể giúp nghiên cứu các thống kê hiện tại và tạo ra một bảng câu hỏi được sử dụng để so sánh thái độ và thống kê trước khi thực hiệnKhung cho những người sau một khung đã tiến triển.Sử dụng các công cụ này có thể giúp tạo ra một bức tranh rõ ràng về loại khung phát triển cộng đồng cần phải có để đảm bảo rằng kết quả tích cực có thể đạt được.