Skip to main content

Những lời khuyên tốt nhất để lập kế hoạch quy trình là gì?

Lập kế hoạch quy trình là một bước quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được gọi là quản lý quy trình.Ý tưởng đằng sau loại kế hoạch này là xác định các mục tiêu chung liên quan đến quy trình và phát triển một khái niệm rộng về các bước liên quan đến quá trình đó.Từ quan điểm này, việc lập kế hoạch loại này giúp cung cấp một phác thảo cho quá trình được xem xét mà sau đó có thể được đưa ra với các chi tiết và được sử dụng để tạo ra một quy trình khả thi trong một dự án rộng hơn.Để giữ kế hoạch trên mục tiêu, điều quan trọng là xác định các mục tiêu cho quy trình, hãy xem xét các bước rộng sẽ giúp đạt được các mục tiêu đó, và sau đó sắp xếp các bước đó thành một chuỗi hợp lý.Trước khi có bất kỳ tiến bộ nào có thể được thực hiện với kế hoạch quy trình, điều cần thiết là xác định kết quả mong muốn của quá trình đó.Đặt mục tiêu cho quy trình cung cấp khung cơ bản để tìm ra cách thức hoạt động của quy trình để đạt được các mục tiêu đó.Là một phần của quá trình, xem xét các vấn đề không chỉ những gì nó nên làm mà tại sao quá trình đó sẽ mang lại một kết quả cụ thể sẽ giúp thiết lập một chương trình nghị sự rõ ràng để tiến về phía trước.Một khi các mục tiêu được đưa ra, kế hoạch quy trình có thể chuyển sang xác định các bước chung liên quan trong quy trình đó.Tại thời điểm này, không có nỗ lực xác định chi tiết cụ thể của từng bước đó.Ý tưởng là phát triển một ý tưởng chung về cách đạt được các mục tiêu mong muốn, sau đó sắp xếp các bước rộng đó thành một chuỗi hợp lý và khả thi.Đảm bảo giữ các bước càng ngắn gọn càng tốt sẽ tránh làm phức tạp quá trình.Trong một số trường hợp, sự cám dỗ để làm mờ ranh giới giữa lập kế hoạch quy trình và quản lý quy trình có thể rất mạnh.Thông thường, bạn nên phân biệt rõ ràng giữa hai người, tập trung vào kế hoạch như một cách để tạo ra một cách tiếp cận chung mà sau này có thể được đưa ra với các chi tiết cụ thể.Làm như vậy giúp cung cấp một nền tảng vững chắc có thể được đề cập khi đánh giá cách quản lý các bước để lợi thế tốt nhất.Ngoài ra, phác thảo được phát triển như một phần của kế hoạch quy trình có thể giúp dễ dàng ghi nhớ các mục tiêu hơn khi giải quyết các chi tiết về cách quản lý từng bước, một đặc điểm thường sẽ ngăn chặn việc lang thang vào các vấn đề phụ có thể làm phức tạp mọi thứ không cần thiết.